O projektu

Memory of Nations is one of Europe's most extensive collections of life stories. It has been publicly accessible since 2008 as a database of testimonies of witnesses of 20th century events who survived the two totalitarian regimes - nazism and communism. The stories illustrate how these regimes impacted individual lives, and allow for uncovering of their substance.

Memory of Nations is accessible to all interested people, both registered and not, for research purposes as a source of recognition of the past and of lessons learned from our history.  

The collection is administered by the charitable association Post Bellum (meaning 'after the war' in Latin), established in 2001 by journalists and historians who have realized only how important it was to record personal memories of World War II and communism.

Post Bellum administers the collection alongside its partner organizations - Czech Radio and Institute for the Study of Totalitarian Regimes. Post Bellum further collaborates with the Czech Television and a number of other partners from Europe, Russia, the US and elsewhere on the documentation and archiving of oral testimonies.

 

Archive

The archive is accessible to all visitors of the Memory of Nations portal. It contains stories of witnesses based on audio or video recordings of their recollections. 

Each story is presented in the form of a brief biography and a longer text which is accessible below the biography under the link to the full story of the witness.

The story further contains selected excerpts from the recording in the form of audio or video clips including their transcripts, pictures and documents, other archive materials and links to related sources, as well as English translations of the short bio, clips and photo captions. 

Visitors can search for stories using an alphabetical list or full-text search located in the top right of each page. Individual witnesses are assigned to specific eras, events and thematic categories, which put their respective stories in a context.

 

E-Archive

Registered users have access to full uncut recordings, minutes and other archive materials stored in the e-archive. Registration is done by filling in the online form and agreeing to the rules of use.

In the vast majority of cases, the full recordings are not transcribed. The recording itself is perceived as the primary historical source for use in further research. In order to navigate easily and swiftly in the recording, each researcher can make use of the minutes provided.

 

Use of stories

The witnesses whose recollections are publicly available at Memory of Nations have given their written consent with the use of the recordings and pictures or other archive documents for the purposes of non-profit research, education or publication. In some cases, however, their consent may be limited.

If interested in publishing audio, video, texts or pictures from Memory of Nations, it is necessary to check for the project under which the respective testimony was recorded. Post Bellum's most extensive projects (Stories of the 20th Century, Stories of the 20th Century TV) allow for the publication of video, audio and pictures as long as "Memory of Nations" is referred to as a source.

The stories must be published in accordance with ethical journalistic standards including objectivity, accuracy, dilligence and respect for the other person. When using a story, it is forbidden to obscure its key circumstances and it is required to use all accessible methods to find out about and verify the facts of the witnesses life story. 

We are happy to answer any questions you may have on the use of materials and sources from the Memory of Nations portal. 

 

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy — nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce, registrované i neregistrované, pro studijní účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení o naší historii.

Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum (latinsky po válce), založená v roce 2001 novináři a historiky, kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus.

Post Bellum sbírku spravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi – Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Při dokumentaci a archivaci svědectví spolupracuje Post Bellum také s Českou televizí a desítkami partnerů z Evropy, Ruska, USA a dalších zemí.

Archiv

Do Archivu pamětníků má přístup každý návštěvník portálu Paměť národa. Archiv obsahuje příběhy pamětníků, které vycházejí z audio či video záznamu vyprávěných vzpomínek.

Každý pamětník je prezentován formou krátkého životopisu a delšího autorsky zpracovaného textu, který je přístupný pod životopisem jako odkaz na celý příběh pamětníka.

Příběh pamětníka obsahuje vybrané ukázky z nahrávky ve formě audio či video klipů včetně přepisů, osobní fotografie a dokumenty, další archiválie, odkazy na související zdroje a anglický překlad krátkého životopisu, klipů a popisků fotografií. 

Návštěvníci mohou pamětníky vyhledávat pomocí abecedního seznamu nebo fulltextového vyhledávání ve vyhledávacím okénku v pravém rohu každé stránky. Jednotliví pamětníci jsou přiřazeni ke konkrétním epochám a výročím či tematickým kategoriím, což umožňuje zařazení jejich příběhu do kontextu 20. století.

e-badatelna

Přístup k celým nesestříhaným nahrávkám, protokolům a dalším archiváliím mají uživatelé registrovaní do e-badatelny. K registraci stačí vyplnit online formulář a odsouhlasit pravidla s užíváním. 

Celými přepisy nahrávek u naprosté většiny pamětníků nedisponujeme, ctíme nahrávku jako primární historický pramen pro další studium, pro snadnou a rychlou orientaci v nahrávce má badatel k dispozici časovou soupisku, tzv. protokol.  

Použití příběhů

Pamětníci, jejichž vzpomínky jsou veřejně přístupné na Paměti národa, písemně souhlasili s využitím pořízených nahrávek a poskytnutých fotografií či archiválií pro potřeby dalšího nevýdělečného badatelského, osvětového či publikačního využití. V některých případech však mohli pamětníci podmínky souhlasu omezit. 

Pokud chcete audio nebo video, texty či fotografie publikovat, je nutné podívat se v rámci jakého projektu byl příběh pamětníka zdokumentován. Nejrozsáhlejší projekty Post Bellum (Příběhy 20. století, Příběhy 20. století TV) umožňují videa, zvuky, texty a fotografie publikovat s podmínkou uvedení zdroje „Paměť národa".

Příběhy musejí být publikovány v souladu s etickými novinářskými pravidly, jako je objektivnost, přesnost, faktická pečlivost při zpracování příběhu, úcta k druhému člověku. Při použití příběhů nesmíte zastírat významné okolnosti příběhu, je třeba naopak všemi dostupnými způsoby zjišťovat a ověřovat skutečnosti a okolnosti pamětníkova osudu. 

Jakékoli dotazy ohledně dalšího využití materiálů a zdrojů z portálu Paměti národa Vám rádi zodpovíme, viz sekce Kontakty.