cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Přemysl Hořejší (1935) - ბიოგრაფია

პროექტი : The Stories of Our Neigbours
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

I always wanted to be a free man

Přemysl Hořejší was born in 1935 at a family farm in Chlum u Křemže. Because of his mother's German name he had to go to a German school. During the war he experienced 15 March, 1939, when the German soldiers and their horses were staying at their farm. The father's plan to move out and farm in Argentina eventually did not work out, so they kept the family farm until 1949, when Přemysl´s parents were labeled gulags, the estate was confiscated and the father was arrested. As a gulag´s son, Přemysl suffered great problems with studying. However, eventually he managed to study atdistance the field of agriculture and worked as a zootechnician, rider, trainer and horse breeder and also taught agricultural practice at several schools. After 1968, he lost his job, worked as a manual labourer, read water meters, and devoted himself to horses. Following 1989 he tried to get back his family farm for nine years at court. Although the restitution has not been completely settled up to this point, he finally moved to the farm and still farms there today.

კომენტარები (0)

კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum