cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Otto Hlupík (1926) - ბიოგრაფია

პროექტი : Stories of the 20th Century TV
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.

As the bombs fell, it all clanked

Otto Hlupík was born on September 1, 1926, in Holíč, Slovakia, into a worker’s family of Catholic denomination. His comes of twelve children and he grew up in poverty. He went to primary school in Holíč, which he completed in 1941. He then went on to study at the Military Geographical Institute in Bratislava, took part in the Slovak National Uprising. As an eighteen-year-old man, in 1944, he became a member of the First Czechoslovakian Army. He fell into captivity on his duty while retreating from the German army. He was imprisoned in Austrian camps in Kaisersteinbruch and Sankt Pantaleon. After the liberation, he returned back to service and then to the Military Geographical Institute in Bratislava, from where he was shifted to Prague. He was a member of the cartography department and the chief of the lithography department, where he was  lieutenant colonel. He joined the Communist Party. He has a son and lives in Prague.

კომენტარები (0)

კომენტარების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მკვლევარებს შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum