cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Co je Paměť národa

Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou po celé Evropě jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými a vzdělávacími, státními a příspěvkovými institucemi, kteří chtějí své nahrávky, texty, fotografie a archivní dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat. Uchováváme a zpřístupňujeme sbírky vzpomínek pamětníků, kteří souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo ke zkoumání moderních dějin a bylo veřejně přístupné.Všichni, kdo se připojí svými sbírkami, se stávají součástí SPOLEČENSTVÍ EVROPSKÉ PAMĚTI. Chcete-li také přispět do sbírky, ať již svědectvím či výsledky svého bádání, klikněte zde

Pokud byste chtěli podpořit tvorbu tohoto portálu a zaznamenávání vzpomínek pamětníků finančními prostředky nebo jiným způsobem, kontaktujte prosím hlavního koordinátora projektu Mikuláše Kroupu ( e-mail mikulas.kroupa@postbellum.cz )Bankovní spojení sdružení Post Bellum: 51-1707230277/0100.

Předem mnohokrát děkujeme.

Co je naším cílem

Paměť národa chce přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. V naší databázi uchováváme celé nahrávky, ukázky z nahrávek, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Čím více sbírek, portrétů a svědectví se podaří shromáždit, tím pestřejší a srozumitelnější mozaika uplynulého století vznikne. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů chceme poznávat podstatu nedemokratických režimů 20. století, nacismu a komunismu, a zkoumat fenomény, které je provázely. Skládáme mozaiku ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni se podělit. Zajímají nás důvody, proč se lidé chovali tak či onak, co mělo vliv na vývoj jejich názorů a postojů. Vzpomínky pamětníků chceme vzájemně porovnávat a třídit pro badatelské potřeby podle dějinných epoch, výročí, událostí a také pamětnických kategorií.

Jak nápad projektu Paměť národa vznikl

Myšlenka vytvořit digitální archiv se zrodila během jednání probíhajících v letech 2006-2007 mezi českými institucemi, které archivují vzpomínky pamětníků (sdružení Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vojenský historický ústav, Židovské muzeum v Praze, Živá paměť o.p.s., Muzeum Ústí nad Labem). Vznik byl motivován potřebou nalezení platformy, jež by umožnila v digitální formě ukládat, sdílet a vzájemně porovnávat jednotlivé badatelské výstupy.

Kdo projekt vede

Digitální pamětnický archiv Paměť národa vytvořily v roce 2008 tři české instituce: sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Post Bellum je sdružení novinářů a historiků, které od roku 2001 buduje sbírku vzpomínek pamětníků, Český rozhlas je významnou mediální veřejnoprávní institucí a disponuje rozsáhlým zvukovým archivem a technikou, Ústav pro studium totalitních režimů je úřad zabývající se zkoumáním, analýzou a dokumentací totalitních režimů 20. století. Právě tyto tři smluvně vázané instituce vytvořily tým specialistů, který připravil a zprovoznil unikátní aplikaci, jež byla oficiálně spuštěna 28. října 2008. Doménu www.pametnaroda.cz bezplatně poskytla tvůrcům portálu Společnost za mravní a právní uznání 3. odboje, kterou na konci 90. let založili studenti David Prokop, Pavel Bezděk a Michal Kuchta. Tímto jim děkujeme za jejich vstřícnost.

Společenství evropské paměti

Společenství evropské paměti je deklaratorní sdružení jednotlivců a institucí, kteří se rozhodli výsledky svého bádání ukládat a zpřístupnit v digitálním archivu Paměť národa. Společenství je otevřeno všem historikům, novinářům, studentům a dalším badatelům. Tvůrci e-badatelny Paměť národa poskytují členům společenství zaškolení do editačního systému, technickou podporu, případně též výpomoc s redakcí textů a překlady do angličtiny. Každý zúčastněný projekt zastupuje koordinátor, který odpovídá za výslednou podobu uložených materiálů. Členové Společenství evropské paměti jsou také zváni na mezinárodní badatelská sympozia.

Kdo je badatelem

Portál Paměť národa rozlišuje své návštěvníky na běžné uživatele internetu a na tzv. badatele. Badatelem se zájemce může stát tak, že vyplní registrační formulář, po jehož verifikaci obdrží od správců portálu badatelský certifikát. Na základě certifikátu je mu umožněn přístup do e-badatelny, kde jsou zpřístupněny celé nahrávky, protokoly a veškeré shromážděné dodatečné materiály. Registrovaný badatel může výpovědi pamětníků komentovat a zapojit se do odborných diskusí, pokud dodržuje pravidla e-badatelny, ctí autorská práva a respektuje důstojnost pamětníků. 

Co lze nyní v badatelně Paměti národa nalézt

V tuto chvíli jsou v digitálním pamětnickém archivu Paměť národa zpřístupněny vzpomínky několika set pamětníků. Základ archivu tvoří sbírka sdružení Post Bellum, která je budována od roku 2001. Jde o záznamy vzpomínek veteránů druhé světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let a let pozdějších, duchovních, disidentů, vedle toho jsou publikována svědectví funkcionářů výkonné moci - agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších.

Od roku 2008 se k iniciativě Paměť národa přidávají organizace a jednotlivci, kteří zaznamenávají vzpomínky pamětníků jak z České republiky, tak z celé Evropy. Digitální archiv je tak postupně obohacován o výpovědi významných kulturních osobností, představitelů národnostních menšin, pamětníků událostí ze Slovenska, Rumunska, Maďarska, pobaltských zemí a dalších evropských států. Výpovědi se digitalizují, texty jsou redakčně zpracovávány a překládány z národních jazyků do angličtiny.

Uložené nahrávky ze sbírek jsou doplněny audio a video ukázkami, životopisnými texty, fotografiemi, deníky, archivními dokumenty, odkazy na mediální výstupy a dalšími materiály. Jednotliví pamětníci jsou vždy přiřazeni k dějinným epochám, výročím a pamětnickým kategoriím. Domníváme se, že právě možnost porovnávání jednotlivých výpovědí a jejich zařazení do dějinných souvislostí umožní odborníkům i laikům poutavou a zasvěcenou formou přiblížit události a fenomény 20. století.

Jsme si samozřejmě vědomi, že subjektivní výpovědi pamětníků nemohou přinést vyčerpávající historické poznání - mohou však zásadním způsobem přispět k jeho obohacení. V neposlední řadě pak věříme, že zprostředkování jedinečných životních příběhů pamětníků může být cestou, jak přiblížit nedávnou evropskou minulost nejmladší generaci.

VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2019 Post Bellum